SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Eletronic Library Online

Access Stats

Li, Shi Lin; Lin, Qiang; Li, Xin Ran; Xu, Hui; Yang, Yun Xi; Qiao, Dai Rong; Cao, Yi Biodiversity of the oleaginous microorganisms in Tibetan Plateau. Brazilian Journal of Microbiology, 2012, vol.43, n. 2, ISSN 1517-8382.

Choose by Year:
From: To:

Article Access